اجاره کلبه چوبی در رشت

مرتب‌سازی:

19 اقامتگاه پیدا شد

  • اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه
  • اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه
  • اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه
  • اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه
  • اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه
  • اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه

  اقامتگاه بومگردی تلارخانه کلبه ننه خانه

  گیلان، رشت، روستای خمام

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (26)4.77

  هرشب از

  300,000

  تومان

  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)
  • کلبه سبز آرامش (2)

  کلبه سبز آرامش (2)

  گیلان، رشت

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  (21)4.54

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )

  اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )

  گیلان، رشت، کوچصفهان روستای گیلوادشتان

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 10 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین

  کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه پایین

  گیلان، رشت، سقالکسار, جاده ماسال و ماسوله

  ویلا، 1 خواب تا 3 نفر

  (13)4.38
  مهمان نواز

  هرشب از

  770,000

  تومان

  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا
  • کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا

  کلبه های چوبی کولمه (سوییت) طبقه بالا

  گیلان، رشت، سقالکسار, جاده ماسال و ماسوله

  ویلا، 1 خواب تا 3 نفر

  (17)4.22

  هرشب از

  770,000

  تومان

  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام
  • کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام

  کلبه سوئیسی در منطقه ای دنج و آرام

  گیلان، رشت، پارک جنگلی سراوان

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  جدید

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج
  • کلبه نقلی و دنج

  کلبه نقلی و دنج

  گیلان، رشت، سنگر

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 7 نفر

  جدید

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)
  • کلبه سبز آرامش (۱)

  کلبه سبز آرامش (۱)

  گیلان، رشت

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  800,000

  تومان

  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا
  • کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا

  کلبه شالیزار دنج دو خوابه در سراوان زیبا

  گیلان، رشت، سراوان

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (13)4.14

  هرشب از

  720,000

  تومان

  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله
  • کلبه آلاله

  کلبه آلاله

  گیلان، رشت، سراوان

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  (5)4.27
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,100,000

  تومان

  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی
  • کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی

  کلبه اقاقیا از مجتمع اقامتی باغ بهبهانی

  گیلان، رشت، سراوان

  ویلا، 1 خواب تا 7 نفر

  (2)4.33
  رزرو آنی

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر
  • کلبه سوئیسی به همراه استخر

  کلبه سوئیسی به همراه استخر

  گیلان، رشت

  ویلا، 2 خواب تا 8 نفر

  (10)3.17

  هرشب از

  4,450,000

  تومان

  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده
  • کلبه تک خواب ارکیده

  کلبه تک خواب ارکیده

  گیلان، رشت، سراوان

  ویلا، 1 خواب تا 8 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  900,000

  تومان

  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی
  • کلبه نقلی دنج رز جنگلی

  کلبه نقلی دنج رز جنگلی

  گیلان، رشت، سراوان

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال
  • کلبه نقلی دنج پامچال

  کلبه نقلی دنج پامچال

  گیلان، رشت، سراوان

  ویلا، بدون اتاق خواب تا 6 نفر

  جدید
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,100,000

  تومان


رشت

رشت مرکز استان گیلان، از محبوب‌ترین شهرها نزد گردشگران و علاقه‌مندان طبیعت می‌باشد. این شهر که به شهر باران‌های نقره‌ای معروف است، به جز جنگل و دریا و طبیعت چشم نوازش، جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری دارد که گردشگران را راهی این دیار سرسبز می‌کند. از برجسته‌ترین جاذبه‌های گردشگری رشت می‌توان به میدان شهرداری، خانه میرزا کوچک خان جنگلی، موزه میراث روستایی گیلان، باغ محتشم، عمارت کلاه فرنگی و بازار سنتی رشت اشاره نمود

اجاره ویلا و سوئیت در رشت

رشت دارای مسیرهای دسترسی مطلوب و متنوعی می‌باشد و گردشگران عمدتا برای رسیدن به سرزمین سبز، مسیر جاده‌ای و ریلی را انتخاب می‌نمایند. اما سهولت در سفر به این منطقه نباید باعث آن شود که مسافران اجاره ویلا در رشت را به دقایق آخر موکول نمایند، زیرا رشت، علاقه‌مندان و مسافران بسیاری، خصوصا در ایام خاص و روزهای پایانی هفته را به سمت خود سرازیر خواهد کرد. خوشبخاته سایت شب در زمینه اجاره سوئیت در رشت هم، توانسته اقامت‌های ثبت شده بسیار، به همراه درصد فوق‌العاده‌ای از رضایت مهمانان را به ثبت برساند.