رزور اقامتگاه بوم گردی در رشت

مرتب‌سازی:

39 اقامتگاه پیدا شد

 • سوئیت نقلی دنج واحد 1

  گیلان، رشت، روستای توریستی سقالکسار

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (3)4.72

  هرشب از

  590,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "فل خانه" گیل اوتاق

  گیلان، رشت، دهستان ویشکاننک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (8)4.94

  هرشب از

  425,000

  تومان

  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )
  • اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )

  اقامتگاه گیل خانه کوچصفهان(کلبه تی تی )

  گیلان، رشت، کوچصفهان روستای گیلوادشتان

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 10 نفر

  (2)4.67

  هرشب از

  1,000,000

  تومان

  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)
  • اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)

  اقامتگاه "کلوش سر" اتاق 6متری (2)

  گیلان، رشت، روستای چولاب

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (1)5

  هرشب از

  280,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2
  • اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2

  اقامتگاه بومگردی "شیرین و فرهاد" اتاق 2

  گیلان، رشت، روستای کندلات

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 8 نفر

  (4)4.67

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)

  اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق(1)

  گیلان، رشت، شیخعلی توسه

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (3)4.94

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه

  اقامتگاه "امی وی جا" اتاق جگرگوشه

  گیلان، رشت، روستای ویشکاننک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (3)5

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)
  • اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)

  اقامتگاه بومگردی "عطارد"اتاق (3)

  گیلان، رشت، شیخعلی توسه

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (2)4.92

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"
  • مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"

  مجموعه بومگردی پیرعلی کتام "اتاق جیره کتام"

  گیلان، رشت، سراوان

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  جدید

  هرشب از

  250,000

  تومان

  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام

  اقامتگاه "امی وی جا" اتاق شباهنگام

  گیلان، رشت، روستای ویشکاننک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (6)4.69
  مهمان نواز

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "فل خانه" بهار خواب

  گیلان، رشت، دهستان ویشکاننک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 7 نفر

  (4)4.46

  هرشب از

  395,000

  تومان

 • سوئیت نقلی دنج واحد (4)

  گیلان، رشت، سقالکسار

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (2)4.92
  رزرو آنی

  هرشب از

  650,000

  تومان

  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور
  • ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور

  ویلای زیبا در دل طبیعت روستای بالابراگور

  گیلان، رشت، امام زاده هاشم

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 10 نفر

  (26)4.92

  هرشب از

  870,000

  تومان

  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان
  • اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان

  اقامتگاه "امی وی جا" اتاق دست افشان

  گیلان، رشت، ویشکاننک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (3)4.39

  هرشب از

  700,000

  تومان

 • اقامتگاه بومگردی "فل خانه" تلار اوتاق

  گیلان، رشت، دهستان ویشکاننک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (4)4.58
  مهمان نواز

  هرشب از

  495,000

  تومان


رشت

رشت مرکز استان گیلان، از محبوب‌ترین شهرها نزد گردشگران و علاقه‌مندان طبیعت می‌باشد. این شهر که به شهر باران‌های نقره‌ای معروف است، به جز جنگل و دریا و طبیعت چشم نوازش، جاذبه‌های گردشگری و تاریخی بسیاری دارد که گردشگران را راهی این دیار سرسبز می‌کند. از برجسته‌ترین جاذبه‌های گردشگری رشت می‌توان به میدان شهرداری، خانه میرزا کوچک خان جنگلی، موزه میراث روستایی گیلان، باغ محتشم، عمارت کلاه فرنگی و بازار سنتی رشت اشاره نمود

اجاره ویلا و سوئیت در رشت

رشت دارای مسیرهای دسترسی مطلوب و متنوعی می‌باشد و گردشگران عمدتا برای رسیدن به سرزمین سبز، مسیر جاده‌ای و ریلی را انتخاب می‌نمایند. اما سهولت در سفر به این منطقه نباید باعث آن شود که مسافران اجاره ویلا در رشت را به دقایق آخر موکول نمایند، زیرا رشت، علاقه‌مندان و مسافران بسیاری، خصوصا در ایام خاص و روزهای پایانی هفته را به سمت خود سرازیر خواهد کرد. خوشبخاته سایت شب در زمینه اجاره سوئیت در رشت هم، توانسته اقامت‌های ثبت شده بسیار، به همراه درصد فوق‌العاده‌ای از رضایت مهمانان را به ثبت برساند.