رزور اقامتگاه بوم گردی در شیراز

مرتب‌سازی:

72 اقامتگاه پیدا شد

  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج

  اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق ترنج

  فارس، شیراز، خیابان لطفعلیخان زند

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (26)5

  هرشب از

  1,150,000

  تومان

  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ

  اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق درب شیخ

  فارس، شیراز، سه راه آستانه

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (1)5

  هرشب از

  600,000

  تومان

  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )

  اقامتگاه ترنجستان ( اتاق پهلوی )

  فارس، شیراز، لطفعلی‌خان زند

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (21)4.95
  مهمان نواز

  هرشب از

  980,000

  تومان

  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7
  • اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7

  اقامتگاه سنتی "سهراب" اتاق فروغ 7

  فارس، شیراز

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (2)4.83

  هرشب از

  160,000

  تومان

  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ

  اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق هفت پیچ

  فارس، شیراز، سه راه آستانه

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 4 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  1,500,000

  تومان

 • اقامتگاه آس دِهمورد اتاق (2)

  فارس، شیراز، روستای دهمورد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب

  (1)4.67
  رزرو آنی

  هرشب از

  310,000

  تومان

 • اقامتگاه آس دِهمورد اتاق (1)

  فارس، شیراز، روستای دهمورد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب

  (2)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  620,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج

  اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق نارنج

  فارس، شیراز، خیابان لطفعلیخان زند

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (37)4.67

  هرشب از

  550,000

  تومان

  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )
  • اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )

  اقامتگاه ترنجستان ( اتاق آرامش )

  فارس، شیراز، لطفعلی‌خان زند

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (6)5

  هرشب از

  1,180,000

  تومان

  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم
  • اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم

  اقامتگاه "عمارت هفت رنگ" اتاق شازده بیگم

  فارس، شیراز، سه راه آستانه

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 5 نفر

  (1)4.5

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد

  اقامتگاه"خانه باغ ایرانی" فروغ فرخزاد

  فارس، شیراز، چهارراه گمرک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (6)5

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)
  • اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)

  اقامتگاه سنتی "پنج دری" اتاق 3تخته (1)

  فارس، شیراز، خیابان 9 دی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (2)4.83

  هرشب از

  2,160,000

  تومان

  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل
  • اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل

  اقامتگاه سنتی"پنج دری"اتاق ۲تخته دبل

  فارس، شیراز، خیابان 9 دی

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (3)4.83

  هرشب از

  1,687,000

  تومان

  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر
  • اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر

  اقامتگاه"خانه باغ ایرانی"اتاق بیژن سمندر

  فارس، شیراز، چهارراه گمرک

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (3)4.83

  هرشب از

  1,200,000

  تومان

  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری
  • اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری

  اقامتگاه بومگردی "ماه منیر" اتاق سه دری

  فارس، شیراز، خیابان لطفعلیخان زند

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 3 نفر

  (36)4.67
  مهمان نواز

  هرشب از

  850,000

  تومان


شیراز

شیراز را بخشی از بهشت خدا می‌دانند که علاوه بر فرهنگ و آثار تاریخی‌اش آن را سنبل زیبایی نیز می‌شمارند، شیراز در سال یک هجری بنیان‌گذاری شد و قبل از این تاریخ هم وجود داشته است. مرکز استان فارس زمانی پایتخت نیمی از کره زمین بوده است.

اجاره اقامتگاه بوم گردی در شیراز

به دلیل تاریخی دیرینه و سابقه کهن این منطقه از آثار تاریخی، صنایع دستی و افسانه های بی‌شماری برخوردار است. این شهر زیبا همه ساله میزبان گردشگران بسیاری از داخل و خارج از کشور است، یکی از جذابیت‌های این شهر پرمهر هتل‌ها، انواع رستوران‌های مدرن و سنتی و و حتی همان اقامتگاه‌هایی که برای اجاره اقامتگاه بوم گردی در شیراز جهت اقامت انتخاب می‌شوند هستند، بعضا عمر برخی از آن‌ها به انداره آثار تاریخی قدمت دارد، که همین امر موجب گردیده تا گردشگران خارج از کشور این نوع بوم گردی‌ها را به هتل های لوکس و چند ستاره ترجیح دهند.