اجاره کلبه چوبی در فیروزکوه

مرتب‌سازی:

14 اقامتگاه پیدا شد

  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار
  • کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار

  کلبه (10) درختی دنج دو نفره رنوار

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (4)4.67

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس
  • کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس

  کلبه درختی دنج و نقلی، رنسانس

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا
  • کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا

  کلبه (9) درختی نقلی دو نفره دگا

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند
  • کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند

  کلبه (11) درختی دنج دو نفره رامبراند

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,300,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن
  • کلبه درختی دنج دو نفره گوگن

  کلبه درختی دنج دو نفره گوگن

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,900,000

  تومان

  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان
  • کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان

  کلبه (8) درختی دنج چهار نفره سزان

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 2 خواب تا 4 نفر

  جدید

  هرشب از

  5,500,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی

  کلبه درختی دنج و نقلی، مراکشی

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی

  کلبه درختی دنج و نقلی، وایکینگی

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی

  کلبه درختی دنج و نقلی، ژاپنی

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ
  • کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ

  کلبه (14) درختی دنج دو نفره ون گوگ

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,600,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری
  • کلبه درختی دنج و نقلی، مصری

  کلبه درختی دنج و نقلی، مصری

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی
  • کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی

  کلبه درختی دنج و نقلی، سرخ پوستی

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، 1 خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,000,000

  تومان

  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل
  • کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل

  کلبه (13) درختی دنج دو نفره رافائل

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  (1)4.5

  هرشب از

  3,600,000

  تومان

  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی
  • کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی

  کلبه (7) درختی دنج دو نفره داوینچی

  تهران، فیروزکوه، روستای فرح آباد

  بوم‌گردی، بدون اتاق خواب تا 2 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,300,000

  تومان


فیروزکوه

فیروزکوه شهری کوهستانی است که در فاصله ۱۴۳ کیلومتری از تهران قرار دارد. این شهر تابستان‌هایی معتدل و خنک و زمستان‌هایی سرد دارد، به همین خاطر معمولا نیمه اول سال سفر به این شهر طرفداران بیشتری دارد. فیروزکوه که یکی از خوش آب و هواترین مناطق کشورمان است علاوه بر طبیعت زیبا و بکر جاذبه‌های تاریخی بسیاری هم دارد.

اقامت مساله مهمی است که باید قبل از سفر به آن فکر کرد نه در طی سفر. به خصوص در برخی از شهرها که میزان جذب توریست و گردشگر کمتر است و به همین نسبت امکانات اقامتی محدودتر. اگر می‌خواهید شب را در فیروزکوه بمانید، بهتر است از قبل آپارتمان یا ویلای مورد نظرتان را رزرو و اجاره کنید و با خیالی راحت راهی سفر شوید.