اجاره کلبه چوبی در رامسر

مرتب‌سازی:

31 اقامتگاه پیدا شد

  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر
  • کلبه سوئیسی استخر دار پدر

  کلبه سوئیسی استخر دار پدر

  مازندران، رامسر، دریاپشته

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (76)4.87
  مهمان نواز

  هرشب از

  5,600,000

  تومان

  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)
  • کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)

  کلبه دو خوابه استخردار جنگلی آنتراکت (۱)

  مازندران، رامسر، اربه کله

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.83
  رزرو آنی

  هرشب از

  5,600,000

  تومان

  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج
  • کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج

  کلبه جنگلی دو طبقه باران با تراسی دلباز و دنج

  مازندران، رامسر، روستای کلیج‌کوه

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.83

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)
  • کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)

  کلبه دنج جنگلی تک خواب استخردار (آنتراکت ۲)

  مازندران، رامسر، کتالم

  ویلا، 1 خواب تا 4 نفر

  (3)4.83
  رزرو آنی

  هرشب از

  5,600,000

  تومان

  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر
  • کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر

  کلبه جنگلی دوخوابه در رامسر

  مازندران، رامسر، وانکوه

  ویلا، 2 خواب تا 7 نفر

  (45)4.83
  رزرو آنی
  مهمان نواز

  هرشب از

  1,800,000

  تومان

  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا
  • کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا

  کلبه جنگلی یک خوابه با منظره ی کوه و دریا

  مازندران، رامسر، سیاسان

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  (84)4.13

  هرشب از

  2,000,000

  تومان

  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم
  • کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم

  کلبه جنگلی دوبلکس و نوساز همراه استخر آبگرم

  مازندران، رامسر، روستا سیاسان

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (1)4.67

  هرشب از

  6,000,000

  تومان

  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا
  • کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا

  کلبه دو خوابه با تراسی دلباز در لَتَرنسا

  مازندران، رامسر، روستای لترنسا

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  1,750,000

  تومان

 • کلبه چوبی دوخوابه دنج با روف گاردن و جکوزی

  مازندران، رامسر، سادات شهر

  ویلا، 2 خواب تا 5 نفر

  (79)4.83
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,350,000

  تومان

 • کلبه چوبی جنگلی دوبلکس

  مازندران، رامسر، استخرپشته

  ویلا، 1 خواب تا 5 نفر

  (19)4.59
  مهمان نواز

  هرشب از

  2,300,000

  تومان

  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی
  • کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی

  کلبه چوبی ویستاروم، استخر،بیلیارد و امکانات رفاهی

  مازندران، رامسر، ساداتشهر

  ویلا، 3 خواب تا 6 نفر

  (20)4.88

  هرشب از

  4,500,000

  تومان

  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)
  • کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)

  کلبه استخردار ساحلی (آنتراکت ۳)

  مازندران، رامسر، چالکرود

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)3.92
  رزرو آنی

  هرشب از

  8,000,000

  تومان

  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا
  • کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا

  کلبه چوبی دیلمی در نزدیکی دریا

  مازندران، رامسر، کلایه بن

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  (2)5
  رزرو آنی

  هرشب از

  2,200,000

  تومان

  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده
  • کلبه جنگلی سامان در جواهرده

  کلبه جنگلی سامان در جواهرده

  مازندران، رامسر، جواهرده

  ویلا، 2 خواب تا 6 نفر

  جدید

  هرشب از

  3,700,000

  تومان

 • کلبه چوبی استخردار رو باز رامسر

  مازندران، رامسر

  ویلا، 2 خواب تا 3 نفر

  (87)4.54

  هرشب از

  3,000,000

  تومان


ویلا رامسر

اگر به دنبال اجاره ویلا رامسر هستید، ابتدا با این شهر زیبا آشنا شوید. حتما اسم رامسر را زیاد شنیده‌اید. رامسر، عروس شهرهای ایران یا نگین مازندران، غربی‌ترین شهر استان مازندران و مرز این استان با گیلان است. زیبایی‌هایی رامسر به‌قدری چشم‌گیرند که در هر فصلی از سال تعداد زیادی مسافر از سراسر کشور و حتی خارج از کشور به این شهر ساحلی سفر می‌کنند. رامسر شهری است با انواع جاذبه‌های طبیعی و تاریخی که با ظرافت هرچه تمام‌تر دل مسافران را به خود جذب می‌کند.
فصل مشخصی برای سفر به رامسر وجود ندارد و در هر فصلی، زیبایی‌های خاص این شهر عاشقان شمال را به خود جذب می‌کند. اما توصیه ما این است که برای رقم‌زدن بهترین تجربه، اوایل فصل بهار و اوایل فصل پاییز که هوا در معتدل‌ترین حالت خود قرار دارد، بهترین زمان برای سفر به این شهر و اجاره ویلا رامسر است. از نقاط دیدنی رامسر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
مجموعه شهربازی و تله‌کابین رامسر، پارک جنگلی و مجموعه اردویی میرزا کوچک‌خان، ساحل دریای خزر، روستای جواهرده، پارک جنگلی صفارود، جنگل‌های دالیخانی، کاخ مرمر، پلاژهای ساحلی، قله مارکوه، بلوار رامسر (کازینو سابق)، بازارچه سنتی، چشمه آب گرم و...

اجاره ویلا در رامسر؛ روزانه یا طولانی‌مدت

به لطف وجود همیشگی مسافران، اجاره ویلا رامسر یکی از پررونق‌ترین کسب‌وکارها برای مردمان این شهر است. اگر قصد اجاره ویلا در رامسر را دارید، بهتر است از ویلاهای جنگلی یا ساحلی یک گزینه را انتخاب کنید تا حداکثر استفاده را از زیبایی‌های طبیعی شهر ببرید. در عین حال اگر قصد بازدید از مناطق تاریخی شهر را دارید، توصیه ما اجاره ویلا در شهر رامسر است تا دسترسی شما به مناطق مختلف راحت‌تر باشد. همچنین کلبه‌های مدرن و خاص این شهر می‌تواند تجربه‌ای به یاد ماندنی برای شما رقم بزند.